Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Annette Hendriks, Pedicure Praktijk en een cliënt waarop Pedicure Annette Hendriks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicure Annette Hendriks
Pedicure Annette Hendriks zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Annette Hendriks zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Annette Hendriks melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Annette Hendriks het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Annette Hendriks de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicure Annette Hendriks moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Pedicure Annette Hendriks vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de praktijk.
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure Annette Hendriks vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaarop de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, indien er een rekening mee is gegeven dient deze binnen 14 dagen worden voldaan.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Pedicure Annette Hendriks vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Annette Hendriks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Pedicure Annette Hendriks neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een schriftelijk en geautomatiseerd systeem. Pedicure Annette Hendriks behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet AVG.
Pedicure Annette Hendriks zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Pedicure Annette Hendriks is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Annette Hendriks verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure Annette Hendriks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Annette Hendriks is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicure Annette Hendriks is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
Pedicure Annette Henriks heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Annette Hendriks meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Pedicure Annette Hendriks.
Pedicure Annette Hendriks moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Annette Hendriks de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt.
Indien Pedicure Annette Hendriks en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Annette Hendriks het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicure Annette Hendriks en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst


Overige informatie: